KURSUN KÜNYESİ
Başvuru Tarihi 27 Haziran 2024
Süresi 40 Saat
Kurs  Tarihi 16 Temmuz – 15 Ağustos
Ücret 1320 TL
Eğitim Şekli ve Eğitim Yeri Uzaktan Eğitim/ Online

 

EĞİTİM AMACI VE İÇERİĞİ 

14 Ocak 2022 tarih ve 31719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin Kooperatifçilik Eğitimi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu eğitimde yeterlilik belgesinin ilgili kişilere kazandırılması amacıyla gerekli derslerin verilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM TAHMİNİ SÜRESİ 

40 SAAT

HEDEF KİTLESİ 

14 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan resmî gazeteye göre, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeler.

HEDEF KİTLESİNDE KABUL İÇİN ARANACAK ÖZELLİKLER

 • Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
 • İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
 • Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
 • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
 • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

Yukarıdaki belirtilen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatiflerin eğitime katılması zorunludur.

EĞİTMENLER

Doç. Dr. İsmail CİĞERCİ

Arş. Gör. Dr. Mehmet FINDIK

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI 

A. TEMEL KONULAR (SÜRE 30 SAAT)

1. KOOPERATİFÇİLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ ( 2 Saat /Eğitmen: Doç.Dr. İsmail CİĞERCİ )

 • Kooperatif Tanıtımı
 • Kooperatifçilik İlkeleri
 • Kooperatiflerle Diğer Şirketler Arasındaki Farklar
 • Kooperatiflerle Dernekler Arasındaki Farklar
 • Kooperatiflerin Toplum Kalkınmasındaki Rolleri
 • Kooperatiflerin Sınıflandırılması
2. KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ ( 2 Saat /Eğitmen: Doç.Dr. İsmail CİĞERCİ )

 • Kurucu Ortaklık ve Anasözleşmenin Hazırlanması
 • Anasözleşmenin İmzalanması ve Tasdiki
 • Anasözleşmeye konulacak Mecburi, İhtiyari ve Yorumlayıcı Hükümler
 • Kuruluş İzninin Alınması
 • İzin Mercii ve Eklenecek Belgeler
 • Kooperatifin Tescil ve İlanı
 • Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Sorumluluk
 • Tüzel Kişiliğin Kazanılmasından Sonra Yapılması Gereken İşler
 • Kooperatiflerin Tutması Zorunlu Kanuni Defterlerin Tasdik Ettirilmesi
 • Anasözleşme Değişiklik İşlemleri
 • KOOPBİS İşlemleri
3. KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ ( 2 Saat /Eğitmen: Doç.Dr. İsmail CİĞERCİ )

 • Yeni Bir Kooperatif Kurarak Ortak Olma
 • Kurulmuş Olan Kooperatife Sonradan Ortak Olma
 • Ortaklık Payım Devralmak Suretiyle Ortak Olma
 • Miras Yoluyla Ortak Olma
 • Görev veya Hizmet ya da Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olma
 • Gerçek Kişilerin Ortaklığı Tüzel Kişilerin Ortaklığı
 • Yönetim Kurulunun Ortaklık Başvurusunun Kabulü
 • Kooperatif Ortaklığının Sona Ermesi
 • Ortaklıktan Çıkma
 • Ortaklıktan Çıkmanın Sımrlandmlması
 • Ortağın Ölümü
 • Ortaklık Payının Devri
 • Ortaklık Sıfatının Bağlı Olduğu Görev ve Hizmetin Sona Ermesi
 • Ortaklıktan Çıkarılma ve İtiraz
 • Ortaklığın Sona Ermesi ve Hesaplaşma
 • KOOPBİS İşlemleri
4. ORTAKLARIN HAKLARI ve ÖDEVLERİ( 4 Saat /Eğitmen: Doç.Dr. İsmail CİĞERCİ )

 • Ortakların Hakları
 • Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik (Mutlak-Nisbi Eşitlik)
 • Ortakların Ödevleri ve Sorumlulukları
 • KOOPBİS İşlemleri
5. KOOPERATİF GENEL KURULU( 3 Saat /Eğitmen: Doç.Dr. İsmail CİĞERCİ )

 • Olağan Genel Kurulu
 • Olağanüstü Genel Kurul
 • Genel Kurulun Yetkileri ve Yetkilerin Devri
 • Genel Kuruş Çağrı, Genel Kurulu Çağrıya Yetkili Olanlar ve Çağrının Şekli
 • Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı
 • Genel Kurul Gündeminin Hazırlanması ve Gündeme Madde Eklenmesi
 • Tüm Ortakların Hazır Bulunması Halinde Genel Kurul
 • Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Temsil
 • Genel Kurul Toplantısında Oya Katılamayacaklar
 • Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması
 • Toplantının Açılması ve Toplantı Başkanlığı
 • Oy Kullanmanın Şekli
 • Karar Yeter Sayısı
 • Bilançonun Tasdiki ve İbra
 • Genel Kurul Tutanağı
 • Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
 • Bakanlığa Gönderilecek Belgeler
 • KOOPBİS İşlemleri
6. KOOPERATİF YÖNETİM KURULU-DENETİM KURULU( 4 Saat /Eğitmen: Doç.Dr. İsmail CİĞERCİ )

 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Kooperatiflerde Dışa Denetim
7. KOOPERATİFLERİN ÜST ÖRGÜTLENMESİ( 2 Saat /Eğitmen: Doç.Dr. İsmail CİĞERCİ )

 • Kooperatiflerin Üst Kuruluşları
 • Üst Kuruluşların Görevleri
 • Birliklere Katılan Kooperatif Ortaklarının Yükümlükleri
 • Kooperatif Birliklerin Genel Kurulu
 • Kooperatif Birliklerin Yönetim Kurulu
 • Kooperatif Merkez Birlikleri
 • Türkiye Milli Kooperatif Birliği
8. KOOPERATİFLERDE DAĞILMA VE TASFİYE( 2 Saat /Eğitmen: Doç.Dr. İsmail CİĞERCİ )

 • Dağılma Sebepleri
 • Birleşme Suretiyle Dağılma
 • Kamu Tüzel Kişiliği Tarafından Devralınmak Suretiyle Dağılma
 • Amacına Ulaşan Konut Yapı Kooperatiflerine İlişkin Hüküm
 • Tavsiye İşlemleri
 • Tavsiye Kurulunun Oluşumu
 • Tavsiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi
 • Tasfiye Memurunun Seçimi Ücreti Görev ve Sorumlulukları
 • Tasfiye Artığının Paylaştırılması
 • Tafsiyeden Dönme
 • KOOPBİS İşlemleri
9. KOOPERATİFLERDE BELGE DÜZENLEME VE VERGİLENDİRME( 3 Saat /Eğitmen: Dr. Mehmet FINDIK )

 • Belgeler
 • Fatura
 • Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Makbuzlar
 • Diğer Evrak ve Vesikalar
 • Kooperatiflerde Kullanılan Defterler
 • Kooperatiflerle İlgili Vergisel Kavramlar
 • Kooperatiflerin Vergi Mükellefiyeti
 • Kooperatifler Kanununda Kooperatiflerin Vergilendirilmesi
 • Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve İstisnası
 • Kooperatiflerin Diğer Vergisel Ödev ve Sorumlulukları
10. KOOPERATİFLERDE MUHASEBE( 4 Saat /Eğitmen: Dr. Mehmet FINDIK )

 • Kooperatiflerde Muhasebenin Amacı ve Yararları
 • Muhasebe İşlemlerinin Akışı
 • Hesap Planı
 • Mizanların Düzenlenmesi
 • Defterler Tutulurken Dikkat Edilecek Noktalar
 • Kooperatif Defterlerinde Belgeye Dayalı Kayıt Düzeni
 • Kooperatiflerde Defter Tutmamanın Cezai Sorumlulukları
 • Kooperatif İşlemlerinde Muhasebeleştirme
 • Olumsuz Gelir-Gider Farkının Kapatılması
11. KOOPERATİFLERDE KURUMSAL YÖNETİM( 2 Saat /Eğitmen: Dr. Mehmet FINDIK )

 • Kurumsal Yönetimde Temel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler
 • Kurumsal Yönetim Kavramı
 • Kurumsal Yönetimin Faydaları ve Amaçları
 • Türkiye’de Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
 • İşletme Yönetimi
 • Yönetim Fonksiyonları ve Yaklaşımları
 • Performans ve Performans Değerleme Yönetimi

B. DESTEKLEYİCİ KONULAR  (SÜRE 10 SAAT)

1. KOOPERATİFLERDE GİRİŞİMCİLİK( 2 Saat /Eğitmen: Dr. Mehmet FINDIK )

 • İş Fikri Geliştirme
 • İş Planı ve İş kurma Süreci
 • Pazar Araştırması ve Planı
 • Üretim ve Finansal Plan
 • Yönetim ve Kaynak Planı
2. KOOPERATİFLERDE PAZARLAMA( 3 Saat /Eğitmen: Dr. Mehmet FINDIK )

 • Pazarlama Tanımı
 • Pazarlama Yöntemleri
 • Ürünün Pazara Açılması ve Pazarlama Yöntemleri
 • Satın Alma Süreci ve Tedarik Zinciri
 • Coğrafi İşaretler
 • Markalaştırma, Marka Dili ve İletişimi
3. E-TİCARET( 3 Saat /Eğitmen: Dr. Mehmet FINDIK )

 • E-Ticaretin Temelleri Gelişimi
 • E-Ticaret Sektörünün Yapısı
 • E-Ticaret Sektörünün Geleceği
 • E-Ticaretin Hukuksal Boyutları
 • E-Ticarette Ödeme ve Finans
 • E-Ticarette Pazarlama ve İş Planı Oluşturulması
 • E-Ticaret İçin İçerik Hazırlama Stratejileri
4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ETİK KURALLARI( 2 Saat /Eğitmen: Dr. Mehmet FINDIK )

 • İnsan Kaynakları Planlama ve İşe Yerleştirme
 • İş Analizi, Mülakat Teknikleri
 • Eğitim Planlama ve Oryantasyon
 • Performans Değerlendirme
 • Motivasyon Yönetimi
 • Kariyer Planlama
 • İş Değerleme Ücret Yönetimi,
 • İş Kanunu, Personel ve Özlük İşleri
 • Etik Temel Kavramlar
 • Kurumsal Etik ve Uyum Programı
 • Etik Yönetimi Yapılanması

 

Not: Ödemenizi yaptıktan sonra kayıtlarınız alınacaktır ve mail adresinize giriş bilgileriniz gönderilecektir. Bankaya yatırılan tutar sırasında açıklama kısmına mutlaka Kooperatifçilik Eğitimi ve hangi branştan başvuru yaptığınız bilgisini ve adınız/soyadınızı mutlaka yazınız. Ödeme Dekontunuzu akusem@aku.edu.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.

 

-E-Devlet Uygulamasına giriş yaparak arama kısmına Afyon Kocatepe Üniversitesi  ‘Sertifika Sorgulama’ sekmesinden sertifikanıza erişim sağlayabilirsiniz.

 

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Ön başvuru yapmadan ödeme yapmayınız. Ön kayıt talepleri doğrultusunda kesin kayıt için kayıt ekranı açılacaktır. Kesin kayıtla ilgili ödeme işlemleri bundan sonra yapılabilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

Ödeme dekontu (Öncelikle Ön Başvuru yapılmalıdır).

ÖDEME SEÇENEKLERİ

 1. HAVALE YOLUYLA ÖDEME

Banka Bilgileri 
Hesap Adı: AKÜ Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi
IBAN: TR85 0001 5001 5800 7303 5118 53 (Vakıflar Bankası)

Not: Bankaya yatırılan tutar sırasında açıklama kısmına mutlaka eğitim ismi ve eğitim alacak kişinin adı/soyadı ve T.C. Kimlik numarası mutlaka yazılması gerekmektedir. Ödeme dekontunuzu akusem@aku.edu.tr adresine lütfen gönderiniz.

 1. ONLINE ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ
 2. Merkez ofisimizde kredi kartıyla (tek çekim) ödeme yapma imkânı mevcuttur.

 

27 Haziran 2024, Perşembe 77 kez görüntülendi