KARAR 2018/07
a. Mevzuat Komisyonun uygun görüşü doğrultusunda, 12.02.2018 tarih 30330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği gereğince yapılacak olan eğitim programlan için hazırlanan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (AKÜSEM) Yönergesi”nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne katılanların·· oy birliği ile karar verildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (AKÜSEM) YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında kamu kurumları ile özel ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyacı olduğu belirlenen veya bizzat talep ettikleri alanlarda Üniversiteye bağlı tüm birimlerce Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile eğitim ve sertifika programlarının planlanması, koordinasyonu, yürütülmesi ve bu çerçevede anılan etkinliklerin sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika gibi belgelerin verilme koşullarının yöntem ve esasları belirlemektir.

Dayanak
Madde 2- (1) Bu yönerge 12.02.2018 tarih 30330 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- ( 1) Bu yönergede geçen;
a) AKÜSEM: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile rektörlüğe bağlı bölümleri ve birimlerini,
c) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu: Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunu,
d) AKÜSEM Koordinatörü: AKÜSEM Bünyesinde faaliyetlerin koordinasyonuyla görevlendirilmiş kişiyi,
e) Eğitim Programı: AKÜSEM bünyesinde açılan seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini,
f) Sertifika Programı: AKÜSEM bünyesinde açılan, devam ve başarı şartlan bulunan, başarı ile tamamlayanlara belge verilen eğitim programını,
g) Katılım Belgesi: AKÜSEM de açılan eğitim programlarına katılarak devam şartını yerine getirenlere verilen belgeyi,
h) Başarı Belgesi: Merkezin açtığı sertifika programları dışındaki diğer programlar için yapılan sınavlarda başarı gösterenlere verilen belgeyi,
i) Program Koordinatörü: AKÜSEM bünyesinde açılacak programın yürütülmesi için koordinasyonuyla görevlendirilmiş kişiyi,
j) Eğitim Koordinatörü: Açılacak eğitim programının yürütülmesinde eğitim içeriğinin müfredatla uygunluğunu koordine etmek için görevlendirilmiş kişiyi,
k) Birim Yöneticileri: Merkez bünyesinde kurulan alt birimlerin koordinasyonuyla görevlendirilmiş kişileri
l) Aday: Merkez tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlere katılma beyanında bulunan kişiyi,
m) Eğitmen: Merkez tarafından açılan eğitim programlarında eğitim veren kişileri,
n) Katılımcı: Merkez tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlerde kayıtla ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş ve eğitim programına katılma hakkını kazanmış kişiyi,
o) Müdür: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü,
p) Rektör: Üniversite Rektörünü,
q) Senato: Üniversite Senatosunu,
r) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
t) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Önerilmesi
Madde 4- (1) AKÜSEM’in yürüteceği sertifika, kurs, seminer ve benzeri eğitim programları, bu yönergede belirtilen koşullara uygun olarak;
a) AKÜSEM veya Üniversite birimlerince bireylere veya kuruluşlara verilmek üzere birimler, birimlerin ortak katılımı veya birimlerin diğer kuruluşlarla yapacakları işbirliğine dayalı olarak,
b) Kamu kurumları, özel kuruluşlar veya uluslararası kuruluşların istekleri üzerine, isteklere uygun olarak AKÜSEM’in yönlendireceği birimler, birimlerin ortak katılımı veya birimlerin diğer kuruluşlarla yapacakları işbirliğine dayalı olarak,
c) Program teklifleri AKÜSEM’in İnternet sitesinde yayınlanan formların doldurularak merkeze teslimi ile değerlendirmeye alınır. Talep öğretim elemanından gelmiş ise “Program Öneri Formu” doldurulup, toplu şekilde grup talebi ise grup temsilcisinin “Grup Programı Talep Formu” doldurup, bireysel talep ise de “Program Talep Formu” doldurulup merkeze teslimi ile yönetim kurulunda görüşülmek üzere işleme alınabileceği gibi müdürün teklifiyle de program önerisi alınabilir.
Öneriler AKÜSEM Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanılır.

Eğitim Programı Öneri Formu
Madde 5- (1) Program açma önerilerinde; formlarında eğitim programının adı, türü, süresi, talep edilen dönem, derslerin saatleri, hedef kitlesi, katılımcılarda aranan özellikler, programa alınacak en az ve en çok katılımcı sayısı, program için kullanılacak mekanlar ve donanım, programın duyuru metni, derslerin adları ve içerikleri, eğitimcinin adı(ları), sertifika, başarı ve katılım belgesi verme koşulları, başarı değerlendirme biçimi ve bu öneriyi yapan öğretim elemanı ya da grup temsilcisinin bilgileri yer almaktadır.

Eğitim Programlarının Açılması
Madde 6- (1) AKÜSEM müdürlüğüne açılması için gönderilen uzaktan ya da örgün eğitim için; katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika verilebilecek yada verilmeyecek seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim programı faaliyet önerileri, AKÜSEM Müdürlüğünce incelenir, gerekli değişiklik önerileri değerlendirilerek son şekli verilir, AKÜSEM Yönetim Kurulu kararının üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunularak yürürlüğe konulur.

Eğitim Programlarının Duyurulması
Madde 7-(l)Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Sertifika, seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim programlarıyla ilgili duyurunun yapılmasını, program önerisini hazırlayan program koordinatörleri ve varsa ortak kuruluşlar birlikte planlar ve program bütçesinde öngörülen tanıtım giderleri çerçevesinde AKÜSEM gerçekleştirir.
(2) Duyurulan ve kayıt yapılan eğitim programlan, program duyurusunda belirtilen en az katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde AKÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler katılımcıya iade edilir.
(3) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla yürütülmesi öngörülen eğitim veya sertifika programlarını, AKÜSEM bir katalogda toplayarak ve/veya İnternet sitesinde yayımlayabilir.
(4) Eğitim Programı duyuru metninde “AKÜSEM gereklilik görülmesi halinde, programın içeriği ile yürütülmesine ilişkin esaslarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar” ifadesi yer alır.

Eğitim Programının Yürütülmesi
Madde 8- (1) Açılacak eğitim programlarının yürütülmesi, program koordinatörü ile AKÜSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen AKÜSEM koordinatörü ve Eğitim koordinatörünün işbirliğiyle yürütülür. Program önerisinin birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların işbirliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla birimde benzer eğitim programları olması durumunda bu programlar ve birimler arasındaki koordinasyonu AKÜSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen AKÜSEM Koordinatörleri sağlar. Eğitim programlarının açılması AKÜSEM Yönetim Kurulu kararlan ile kesinleşir.

Koordinatörler ve Görevleri
Madde 9- (1) AKÜSEM eğitim programlarında, AKÜSEM koordinatörü ve eğitim koordinatörlerin Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanı olması koşulu aranır. Program koordinatörü Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanlarından olabileceği gibi diğer üniversitelerden, farklı bir kamu kuruluşu ya da programla ilgili tecrübe, bilgi ve yeterliliğe haiz özel sektör personellerinden olabilir. AKÜSEM yönetim kurulu kararı ile eğitim ve program koordinatörlerinin sayısı arttırılabilir ya da azaltılabilir.
(a)AKÜSEM’in yürüteceği bazı eğitim programlarının eğitim koordinatörü, program koordinatörü ve yardımcıları AKÜSEM Yönetim Kurulunca belirlenir.
(b)Aynı öğretim elemanının en fazla kaç farklı eğitim programlarında program koordinatörü olarak görev alacağı, önerilen eğitim programlarının süreleri ile başlangıç ve bitiş tarihleri değerlendirilerek AKÜSEM yönetim kurulunda belirlenir.
(c)Program koordinatörü, eğitim koordinatörü ile beraber başlangıcından bitimine kadar eğitim programının tüm işlemlerini planlar, ders ve sınavları koordine eder, katılımcıların ve öğretim elemanlarının sorunları ile ilgilenir ve AKÜSEM koordinatörü ile işbirliğini sağlar.
(ç)Programın bütçesi AKÜSEM koordinatörü ve program koordinatörünün işbirliği ile planlanır ve yürütülür. Programın yürütülmesinden program koordinatörü, içeriğin uygunluğundan eğitim koordinatörü, denetiminden AKÜSEM Koordinatörü sorumludur.

Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi
Madde 10- (1) Eğitim programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi, AKÜSEM koordinatörünün önerisi üzerine AKÜSEM Yönetim Kurulunda kesinleştirilir. AKÜSEM Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde öğretim elemanı görevlendirmelerinde değişiklik yapabilir.
(2) İlgili birimlerde eğitim programında ders verecek yeterli sayıda veya nitelikte öğretim elemanı bulunmaması durumunda, yükseköğretim kalitesinin sağlanması hedefini gözeterek AKÜSEM Yönetim Kurulu diğer birimlerden, diğer üniversitelerden, kamu ya da ilgili eğitim programına ait tecrübe, bilgi ve yeterliliğe haiz özel sektör personellerinden görevlendirebilir. Gerekli hallerde alet, makine, ekipman, cihaz vb. kira veya satın alma yapabilir.

Eğitim Programlarına Kayıt
Madde 11- (1) Katılımcıların, açılacağı duyurulan AKÜSEM eğitim programlarına kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde AKÜSEM Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
a) Katılımcıların doldurup imzaladıkları “Eğitim Programı Kayıt Başvuru Formu”.
b) Eğitim programı için belirlenen ücretin tamamını veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksidini
AKÜSEM’in ilgili Döner sermaye hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu veya kredi kartı slibi.
c)Eğitim programının özelliklerine göre belirlenen ek belge veya önkoşulların sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler.
(2) Katılımcı başvuru formunda adı, soyadı, TC kimlik numarası ile katıldığı programın adı ve program katılımcılarında aranan koşulların gerektirdiği bilgileri belirtir. Katılımcı başvuru formunda ayrıca “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile kayıt için başvurduğum programın koşullarının bilgim içerisinde olduğunu kabul ederim.” ifadesi yer alır.
(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar sadece AKÜSEM’in yürüttüğü ilgili eğitim programı kapsamında kendilerine tanınan haklardan yararlanabilir, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

Eğitim Programlarına Devam
Madde 12- (1) Katılımcıların eğitim programlan sonunda belge alabilmek için gerekli olan devam zorunlulukları program duyurusunda belirtildiği gibidir, devam zorunluğu her bir program için yönetim kurulunda kabul edildiği şekildedir.
(2) Katılımcıların devam durumlarını, ilgili öğretim elemanı izler ve devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini program sonunda ilgili program koordinatörüne teslim eder.
(3) Eğitim programına devam koşulunu yerine getirmeyen katılımcılar katılım belgesi veya başarı belgesi verilmesine yönelik değerlendirmeye alınmaz ancak bu katılımcıların ilgili eğitim programına yönelik mali sorumlulukları devam eder.
(4) Uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcının programı tamamlaması konusunda program koordinatörünün önerisi üzerine AKÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Eğitim faaliyetlerine katılım süresi toplam eğitim süresinin en az % 80 olmalıdır.

Eğitim Programlarında Başarının Değerlendirilmesi
Madde 13- (1) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar şeklinde yapılabilir. Sınav şekillerinden hangisinin uygulanacağına ve sayısına program koordinatörünün önerisi üzerine AKÜSEM Yönetim Kurulu karar verir.
(2) Diğer eğitim programlarında ise katılımcıların önceden belirlenen sayıda sınava girmeleri istenebilir ve/veya kendilerine proje verilebilir.
(3) Sınavların sayısı, şekli ve haşan notunun nasıl hesaplanacağı program koordinatörünün önerisine uygun olarak program başlamadan önce ilanla katılımcılara duyurulur.
(4) Derslerin haşan notu 100 üzerinden verilen tek bir not ile belirtilir. Ara sınavlar ile diğer çalışmaların ders başarı notuna katkısı ilgili öğretim elemanınca belirlenir.
(5) Açılacak olan programın varsa ön koşuluna göre gerektiğinde eğitim programları başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir.
(6) Eğitim programlarında devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılar değerlendirmeye alınmaz.

Sınav Sonucuna İtiraz
Madde 14 – (1) Eğitim programı katılımcıları sınav notunun duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde AKÜSEM Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak en geç bir ay içinde AKÜSEM Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

Başarı Belgesi, Katılım Belgesi ve Benzeri Belgeler
Madde 15- (1) Sertifika programlarına devam eden ve yapılan değerlendirmeler sonunda başarılı olan katılımcılara programa ait sertifika ile ders başarılarını gösteren başarı belgesi, bu programa devam eden ancak yapılan değerlendirmeler sonunda başarısız olanlara ise katılım belgesi verilir.
(2) Sertifika programlan dışındaki diğer eğitim programlarına katılanlara ise koşullan önceden belirlenerek ve programın özelliklerine göre başarı belgesi, katılım belgesi veya benzeri belgeler verilebilir.
(3) Başarı belgesi veya katılım belgesi verilme koşulları ile gerek görülmesi halinde sertifikaların geçerlilik süreleri, ilgili eğitim programının özelliklerine göre AKÜSEM Yönetim Kurulunca belirlenir.
( 4) Ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle düzenlenir.
(5) Sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi verilmesi kararlaştırılan eğitim programlan dışında yürütülen etkinliklerde AKÜSEM’in verebileceği yeterlilik belgesi ve benzeri belgelendirme istekleri AKÜSEM Yönetim Kurulunda incelenerek karara bağlanır.
(6) AKÜSEM eğitim programlan sonunda katılımcılara verilecek belgeler ilgili program koordinatörü ve AKÜSEM Müdürü tarafından imzalanır.

Katılımcıların Sorumlulukları ve Disiplin
Madde 16- (1) Katılımcılar kayıt oldukları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
(2) Katılımcılar üniversite mekanlarında gerçekleştirilen eğitim programlarında, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin uymak zorunda olduğu disiplin kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler.

İlişik Kesme
Madde 17- (1) Aşağıdaki hallerde katılımcının eğitim ve sertifika programı ile ilişiği AKÜSEM yönetim kurulu kararıyla kesilir.
a) Program kayıt ücretinin tamamının ödenmemesi,
b) Kopya çekme veya çekmeye teşebbüste bulunma,
c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması,
d) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi,
e) Program süresince yüz kızartıcı suçtan mahkum olması,
f) Katılımcının devletin güvenliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakının tespit edilmesi.

Programın İptali
Madde 18- (1) AKÜSEM tarafından açılacağı duyurularak katılımcı kayıtlan yapılan eğitim programları, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde AKÜSEM yönetim kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış katılım ücretleri Döner Sermaye Saymanlığı Tarafından iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Konulara İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler
Madde 19- (1) AKÜSEM eğitim programlarının katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve bu ücretler üzerinden yapılacak indirimlerde aşağıdaki esaslar uygulanır;
a) Eğitim Programlan ve diğer etkinliklere katılım; ücretli, ücretsiz veya indirimli olabilir.
b) Açılacak her program veya yapılacak her etkinlik için öngörülen katılım ücretleri ve ödeme koşullan;
katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler, program giderleri düşünülerek AKÜSEM koordinatörü ile programın koordinatörü işbirliğiyle hazırlanır. Hazırlanan öneri AKÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
c) Eğitim programına kayıt yaptıran ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişkisi kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. Ancak, eğitim programına kayıt yaptıran ve programın başlamasından en az 5 iş günü öncesine kadar programdan ayrılan katılımcılarla uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle programdan ayrılan katılımcının durumunu belgelemesi halinde AKÜSEM Yönetim Kurulu karan ile paranın tamamı geri ödenir.
d) Eğitim programı ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.
e) Açılacak olan programlarda uygulanılacak indirimler program özelinde AKÜSEM yönetim kurulunca
alınan kararlarla belirlenir. İndirim uygulanan katılımcı yalnızca bir indirim maddesinden yararlanabilir.

Mali İşlerin Yürütülmesi
Madde 20- (1) AKÜSEM’in mali işleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması Durumu
Madde 21- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 22- (2) Bu Yönerge hükümleri Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- (1) Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

09 Nisan 2018, Pazartesi 2715 kez görüntülendi